solarni paneli 3

BOSNA I HERCEGOVINA U PROCESU DEKARBONIZACIJE

Bosna i Hercegovina je prema Sofijskoj deklaraciji o Zelenom planu za Zapadni Balkan, Nacionalnom klimatskom i energetskom planu, Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021-2026, te RePowerEU plana Europske komisije dobila obavezu u području energije i klime da sprovede proces dekarbonizacije do 2050. godine, te da zajedno s svim europskim zemljama Europu učini klimatski neutralnom.

Nacionalni cilj do 2030. godine za Bosnu i Hercegovinu je 48,1% udjela iz obnovljivih izvora energije, dok je za 2020. godinu taj cilj iznosio do 40%.

Najveću količinu električne energije Bosna i Hercegovina je do sada proizvodila putem termo i hidroelektrana,  dok zelena tranzicija prebacuje fokus na potencijale vjetra, solarne energije i biomase.

Prema podacima, u proizvodnji električne energije najveći udio imaju termoelektrane s 52,8% udjela, dok je ostatak električne energije proizveden iz solarnih, hidro i vjetroelektrana.

Podaci pokazuju da se trenutno koristi samo 30% od ukupnog bh. hidropotencijala, dok je još uvijek mali procenat iskorištenosti ognomnih potencijala za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.